Natural Medicine

4 วิธีง่ายๆ ให้ชีวิตปลอดจากท็อกซิน Sukina

4 วิธีง่ายๆ ให้ชีวิตปลอดจากท็อกซิน

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านธรรมชาติบำบัด (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การแพทย์ธรรมชาติบำบัด VS การแพทย์ปัจจุบัน Sukina

ความเหมือนที่แตกต่าง การแพทย์ธรรมชาติบำบัด VS การแพทย์ปัจจุบัน

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย จบการระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Scroll to Top